W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, Pokój Nr 3
Status w trakcie rozstrzygania
Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko:
psycholog w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie.


Świadczenie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i rodzin, w których występuje problem alkoholowy i/lub przemoc domowa w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe zawodowe.
 3. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie na stanowisku psychologa.
 2. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność.
 3. Komunikatywność, empatia.
 4. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Zdolności organizacyjne, zaangażowanie.
3. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
 1. Udzielanie wsparcia o charakterze psychologicznym.
 2. Poradnictwo i konsultacje psychologiczne poprzez diagnozowanie problemów klienta.
 3. Poszukiwanie sposobów i rozwiązań trudności klienta.
 4. Wzmacnianie klienta w realizowanych przez niego zmianach.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy domowej.
 6. Prowadzenie statystyki udzielanych porad.
 7. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.
 8. Stała współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Łochowie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łochowie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 2. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej
 3. Czas pracy – od 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r.
 4. Miejsce pracy: Punkt Konsultacyjny w Łochowie, ul. 1-go Maja 2, 07-130 Łochów.
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin składania dokumentów: 23.06.2023 r. do  godz. 15:00.
 2. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie (pokój nr 3) w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko psycholog”. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, a następnie po upływie
  7 dni będzie można je odebrać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie.
 3. Miejsce składania dokumentów: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Łochowie, pokój nr 3, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:
 1. Ocena formalna złożonych dokumentów.  Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w Zarządzeniu  Nr 39/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
 3. Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.bip.gminalochow.pl. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w MGOPS w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. MGOPS w Łochowie nie odsyła dokumentów kandydatom.       
 4. Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko psychologa dziecięcego bez podania przyczyny.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego