W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Specjalista terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Specjalista terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, Pokój Nr 3
Status w trakcie rozstrzygania
Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko:
Specjalista terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie.

Świadczenie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i rodzin, w których występuje problem alkoholowy i/lub przemoc domowa w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe zawodowe.
 3. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie na stanowisku specjalisty terapii uzależnień.
 2. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność.
 3. Komunikatywność, empatia.
 4. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Zdolności organizacyjne, zaangażowanie.
3. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
 1. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień.
 2. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
 4. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego  z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie psychologicznym i socjalnym.
 5. Prowadzenie statystyki udzielanych porad.
 6. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.
 7. Stała współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Łochowie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łochowie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie).
 2. Czas pracy – od 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r.
 3. Miejsce pracy: Punkt Konsultacyjny w Łochowie, ul. 1-go Maja 2, 07-130 Łochów.
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin składania dokumentów: 23.06.2023 r. do  godz. 15:00.
 2. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie (pokój nr 3) w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko specjalista terapii uzależnień”. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia,
  a następnie po upływie 7 dni będzie można je odebrać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie.
 3. Miejsce składania dokumentów: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Łochowie, pokój nr 3, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:
 1. Ocena formalna złożonych dokumentów.  Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w Zarządzeniu  Nr 39/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
 3. Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.bip.gminalochow.pl. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w MGOPS w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. MGOPS w Łochowie nie odsyła dokumentów kandydatom.       
 4. Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko psychologa dziecięcego bez podania przyczyny.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego