W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Magdalena Brzezińska, Borzymy
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze Samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Magdaleny Brzezińskiej. Kandydatka na ww. stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę niezbędną do wykonywania czynności służbowych na ww. stanowisku urzędniczym.
Szczegóły
Stanowisko Samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe lub średnie, (preferowane kierunki: administracja, prawo, finanse i rachunkowość, ekonomia),
2) staż pracy: osoba z wykształceniem wyższym 1 rok, osoba z wykształceniem średnim -  4 lata,
3) niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
5) obywatelstwo: polskie,
6) nieposzlakowana opinia,
7) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw:
kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  ustawa o samorządzie gminnym, ustawa - prawo energetyczne, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ochronie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, zdecydowanie, łatwość przyswajania wiedzy, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
2) umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w zespole,
3) umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
4) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

1) udzielanie stosownych informacji dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o trybie postępowania i uprawnienia tych osób,
2) wydawanie wniosków do funduszu alimentacyjnego, wyjaśnienia, pomoc przy wypełnianiu wniosków,
3) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odpowiednimi dokumentami,
4) samodzielne pozyskiwanie drogą elektroniczną lub pisemną niezbędnych dokumentów do złożonych wniosków,
5) wydawanie decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6) przesyłanie do komorników decyzji wraz z wnioskami o wszczęcie bądź przyłączenie do egzekucji,
7) obsługa programu komputerowego do funduszu alimentacyjnego w zakresie powierzonych obowiązków,
8) prowadzenie ewidencji wniosków i decyzji, tworzenie teczek zbiorczych świadczeniobiorców,
9) sporządzenie list wypłat, raportów i zestawień oraz współpraca z działem  księgowym w kwestii wypłat i rozliczeń świadczeń, księgowanie w programie bieżących wpłat dłużników na poczet długu alimentacyjnego,
10) przygotowywanie zapotrzebowań na środki finansowe przeznaczone na wypłaty świadczeń,
11)sporządzanie analiz i sprawozdawczości z realizacji świadczeń,
12) przygotowywanie zaświadczeń oraz odpowiedzi na pisma innych jednostek (Policji, Komorników, innych ośrodków itp.),
13) współpraca z komornikami sądowymi w przedmiocie skuteczności egzekucji,
14) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń: wydawanie decyzji, czynności związane ze zwrotem należności,
15) prowadzenie stosownych działań wobec dłużników alimentacyjnych i dłużników alimentacyjnych, którzy
uchylają się od zobowiązań alimentacyjnych,
16)współpraca z Krajowym Rejestrem Dłużników (zgłaszanie długu dłużników)
17)prowadzenie postępowań związanych z odwołaniami od decyzji dłużników,
18) terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie wszelkich spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i dodatkami energetycznymi.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
3) wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, telefon,
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, bezpośredni kontakt z interesantami,
narażenie na stres,
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy
w wymuszonej pozycji siedzącej,
6) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).


7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego w MGOPS w Łochowie”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 04.08.2023 r. do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).


8.
Inne:

1) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31.08.2023 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
5) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis z zastrzeżeniem pkt 1.
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 843.


9. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy. 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, mająca swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 643 78 40, e – mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
1) Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@fus-system.pl.
2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
3) Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
5) Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
6) Na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie, w którym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę prowadzony jest nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (Dz. U. 2022, poz. 1510 ze zm.).
Celem stosowania monitoringu jest:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Centrum Usług Wspólnych, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
7) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10) Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


p.o. Kierownika MGOPS w Łochowie
Ewelina Renik
 


Łochów, 21 lipca 2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego