W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status aktualne
OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ ŁOCHOWA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. gospodarki gruntami
w Referacie Geodezji i Planowania Przestrzennego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe;
2) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) obywatelstwo polskie;
5) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1) kierunek, profil wykształcenia: preferowane gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, administracja lub inne pokrewne;
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, geodezji;
4) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, że szczególną znajomością ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego;
5) bardzo dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, dokładność oraz terminowość, umiejętność pracy w zespole, oraz pod presją czasu, samodzielność, dyspozycyjność.
3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących przejęcia gruntów na rzecz Gminy.
2) Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne.
3) Prowadzenie spraw związanych z zamianą i nabywaniem nieruchomości oraz realizacją prawa pierwokupu.
4) Gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd.
5) Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez osoby prywatne dla potrzeb ubezpieczenia.
6) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odszkodowania za nieruchomości przejmowane na cele publiczne (drogi).
7)Przygotowywanie dokumentacji do sporządzania aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości przekazanej w użytkowanie wieczyste dotychczasowemu użytkownikowi.
8) Przygotowywanie dokumentacji do sporządzania aktów notarialnych dotyczących kupna nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
9) Prowadzenie spraw z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10) Zlecanie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub nabycia.
11) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebności).
12) Prowadzenie spraw związanych z likwidacją bezumownego korzystania z gruntów gminnych.
13) Sporządzanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łochowie i zarządzeń Burmistrza Łochowa oraz informacji na Komisje Rady Miejskiej w sprawach objętych zakresem stanowiska.
14) Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych spraw w postępowaniach prowadzonych przez Gminę.
15) Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów pod garaże a także sporządzanie umów dzierżaw.
16) Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji.
17) Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
18) Zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. planowania przestrzennego.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
3) wyposażenie stanowiska pracy: odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia;
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno-biurowym, częściowo w terenie, decyzyjna, bezpośredni kontakt z interesantami, wystąpienia publiczne, używanie samochodu do celów służbowych;
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej;
6) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych;
7) planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2024 r.;
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy;
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Podinspektor ds. gospodarki gruntami” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 24.06.2024 r. do godziny 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).
8. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy.
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040).
Celem stosowania monitoringu jest:
1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
2) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
3) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
4) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
5) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
6) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
7) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Inne:
1) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 28.06.2024 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
2) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
3) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
4) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.

Data ogłoszenia: 11.06.2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego