W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Informatyk

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Informatyk
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status w trakcie rozstrzygania
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk


I.    Nazwa i adres jednostki organizującej nabór:
Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

II.    Określenie stanowiska urzędniczego: Informatyk

III.    Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
3.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4.    nieposzlakowana opinia,
5.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV.    Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym (minimum inżynier),
2.    znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
3.    znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,
4.    dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi,
5.    dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych,
6.    biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
7.    co najmniej roczny staż pracy na stanowisku informatyka,
8.    prawo jazdy kat. B.

V.    Wymagania dodatkowe:
Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z informatyką w jednostce samorządu terytorialnego.

VI.    Zakres zadań:
1.    sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i konfiguracja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach obsługiwanych,
2.    wykonywanie czynności zawiązanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją i usuwaniem awarii sprzętu komputerowego w Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach obsługiwanych,
3.    instalacja uaktualnianych wersji oprogramowania na stanowisku roboczym,
4.    konfiguracja i instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego w Centrum Usług Wspólnych i jednostkach obsługiwanych,
5.    udzielanie pomocy i prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się sprzętem informatycznym i systemem operacyjnym w Centrum Usług Wspólnych i jednostkach obsługiwanych,
6.    rozwiązywanie problemów technicznych oraz logistycznych dotyczących infrastruktury informatycznej,
7.    administrowanie i zapewnianie bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych w Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach obsługiwanych,
8.    sporządzanie dokumentacji od strony technicznej i użytkowej,
9.    inne prace zlecone przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem pracy.

VII.    Informacja o warunkach pracy:
1.    praca jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie pracodawcy oraz w siedzibach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych,
2.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3.    wyposażenie stanowiska pracy: odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia,
4.    fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno-biurowym, częściowo w terenie.

VIII.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W m-cu czerwcu 2024 r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
IX.    Wymagane dokumenty:
1.    życiorys,
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
5.    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy  kandydata,
6.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.    oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
9.    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych),
10.    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
11.    oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

X.    Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko informatyka w CUW w Łochowie” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 15 lipca 2024 r. do godziny 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

XI.    Inne:
1.    Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2.    Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31 lipca 2024 r., a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3.    Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
4.    Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
5.    Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
6.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 850.

Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, mające swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 855. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
1.    Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@fus-system.pl.
2.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
3.    Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
4.    Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
5.    Na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie, w którym Centrum Usług Wspólnych ma swoją siedzibę, prowadzony jest nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. , poz. 609) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
Celem stosowania monitoringu jest:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Centrum Usług Wspólnych, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
6.    Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
7.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8.    Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10.    Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Łochów, dnia 2 lipca 2024 r.

Załączniki

oświadczenia docx, 17 kB

Powiadom znajomego