W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXXV/508/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
UCHWAŁA NR LXXV/508/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 599 785,10 zł do kwoty 122 598 124,23 zł;
2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 610 785,10 zł do kwoty 100 342 379,45 zł;
3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 011 000,00 zł do kwoty 22 255 744,78 zł;
4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 99 784,91 zł do kwoty 124 663 084,04 zł;
5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 488 709,91 zł do kwoty 97 307 573,76 zł;
6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 388 925,00 zł do kwoty 27 355 510,28 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 064 959,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 755 786,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 309 173,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 375 599,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2- Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku -Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów majątkowych – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4- Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie wydatków – stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 - Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10- - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Załącznik nr 13 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Załącznik nr 14 - Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego