W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr III/21/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6843
UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze
cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 59a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy lub osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku – rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych na rzecz gminy Łochów lub jej jednostek organizacyjnych;

2) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Łochów lub jej jednostki organizacyjne;

3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

4) należnościach – rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną (wymagalną lub niewymagalną obejmującą w szczególności; należność główną, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz inne należności uboczne wg stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi przypadające Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym;

5) udzieleniu ulgi – rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 3. Do udzielania ulg o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Burmistrz Łochowa.

§ 4. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu, jeżeli:

1) osoba fizyczna będąca dłużnikiem zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.,

2) osoba prawna będąca dłużnikiem została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna będąca dłużnikiem nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi interes publiczny.

2. W przypadku zastosowania umorzenia z urzędu odsetki nalicza się do dnia podjęcia decyzji.

3. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek.

4. Umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oświadczenie woli pozostawia się w aktach sprawy.

§ 5. Na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym:

1) należności mogą być w całości lub w części umarzane,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty należności,
3) płatność należności może zostać rozłożona na raty.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności na raty) oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi tj. kwoty umorzenia, daty odroczenia terminu spłaty należności, a w przypadku rozłożenia na raty- proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności.

2. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany i udokumentowany a w szczególności przedstawiać opis aktualnej sytuacji finansowej oraz inne dane istotne dla sprawy.

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne ( odsetki i koszty).

2. W przypadkach gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. 1. Organ uprawniony do udzielania ulgi bada czy ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz bada dopuszczalność udzielenia pomocy publicznej.

2. Do udzielanych ulg w spłacie należności pieniężnych, w przypadkach gdy dłużnik jest przedsiębiorcą mają zastosowania przepisy o:

1) pomocy de minimis udzielaną na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2831 z 15.12.2023) – w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2031 r. lub

2) pomocy de minimis w rolnictwie udzieloną na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013, s. 9, z póżn. zm.) – w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2028 r. lub

3) pomocy de minimis w rybołówstwie udzieloną na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z póżn. zm.) – w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2030 r.

3. Ulgi, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1-4 Uchwały, nie stanowią pomocy de minimis, zaś ulgi, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 5 oraz §5 Uchwały, stanowią pomoc de minimis.

4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis oraz poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy, ulga nie zostanie udzielona.

§ 9. 1. Podmiot występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis lub de minmis w rolnictwie lub w rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającego pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, za okres 3 minionych lat,

2) informacji, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2024 r poz. 40).

3) informacji, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

2. W przypadku gdy dłużnik nie dopełni obowiązków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu wniosek o udzielenie ulgi pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 10. 1. W przypadku, gdy na wniosek dłużnika spłata należności pieniężnych zostanie odroczona lub rozłożona na raty, terminem zapłaty należności staje się dzień, w którym zgodnie z zawartym porozumieniem powinna nastąpić zapłata należności, której spłatę odroczono albo poszczególnych rat na jakie została rozłożona spłata należności.

2. Złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zatrzymuje bieg odsetek.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono albo rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty albo terminów zapłaty poszczególnych rat.

4. W przypadku spłaty całej należności głównej mogą być umorzone odsetki od nieterminowo spłaconej należności głównej.

5. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku ustalenia, że:

1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

6. W razie przekroczenia przez dłużnika odroczonego terminu spłaty należności albo nie uiszczenia w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat przedmiotowe należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Gminy Łochów.

§ 11. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie oświadczenia woli organu uprawnionego.

§ 12. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 13. Tracą moc:

1) Uchwała Nr LVI/378/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1320).

2) Uchwała Nr XXXI/211/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/378/2018 Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 12101).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego