W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 13/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, formy i specjalności kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów na rok 2024
ZARZĄDZENIE NR 13/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
formy i specjalności kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Łochów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 70 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U z 2023 r., poz. 2628 ) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zarządzam, co następuje:

§ 1. Środki finansowe, o których mowa w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie Gminy Łochów na rok 2024 przeznacza się na koszty:

1) udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) szkolenia rad pedagogicznych;
3) udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
4) wspomagania szkół;
5) sieci współpracy i samokształcenia;
6) związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w powyższych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego wymienionych wyżej.

§ 2. Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, określone w § 1 pkt 2, które będą objęte finansowaniem w 2024 roku:
1) język polski;
2) pedagogika;
3) nauczyciel wychowania przedszkolnego;
4) chemia;
5) edukacja dla bezpieczeństwa;
6) fizyka;
7) informatyka;
8) integracja sensoryczna;
9) psychologia;
10) surdopedagogika;
11) tyflopedagogika;
12) geografia;
13) technika;
14) przyroda;
15) muzyka;
16) plastyka;
17) choreografia;
18) pedagogika specjalna;
19) pedagogika korekcyjna;
20) edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera;
21) edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

§ 3. Środki określone w § 1 zostają podzielone na poszczególne szkoły zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. O przyznaniu nauczycielowi dofinansowania do studiów podyplomowych, magisterskich oraz kursów kwalifikacyjnych, decyduje dyrektor szkoły.
2. W ramach posiadanych środków dofinansowanie dla nauczyciela może wynosić maksymalnie 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł na semestr.
3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli maksymalnie 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł na semestr.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 przysługuje nauczycielowi podejmującemu kształcenie, za zgodą dyrektora szkoły lub przedszkola, wynikające z konieczności prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, który podjął kształcenie realizowane w formie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami, dając kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

§ 5. 1. Podstawę ubiegania się o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowią:

1) wniosek nauczyciela sporządzony zgodnie z § 3 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1653),
2) aktualne zaświadczenie o stanie kształcenia i wysokości opłaty za kształcenie, w tym opłaty całkowitej, semestralnej lub ratalnej,
3) uzasadnienie potrzeby szkoły,
4) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za kształcenie, o ile została wniesiona.
2. Wniosek o dofinansowanie opłaty nauczyciel składa do dyrektora szkoły w terminach: do 10 lutego i do 30 października, a w przypadku, gdy w jednym roku akademickim są trzy semestry, wniosek o dofinansowanie opłaty za semestr rozpoczynający się po 5 kwietnia należy złożyć w terminie do 10 czerwca. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2-4.
3. Zgodę na przyznanie dofinansowania opłaty lub odmowę przyznania dofinansowania opłaty sporządza się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla nauczyciela oraz dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
4. W przypadku przyznania dofinansowania opłaty, pracodawca nauczyciela zawiera z nim umowę o dofinansowanie.
5. Jeżeli nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łochów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego