W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie WGKI.6220.4.3.2024.JM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WGKI.6220.4.3.2024.JM
Typ sprawy Wydanie decyzji
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Łochów, 14.06.2024 r.

WGKI.6220.4.3.2024.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 14.06.2024 r. znak: WGKI.6220.4.2.2024.JM decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 2 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych na działkach nr 492, 507, 533, 537, obręb Pogorzelec

na rzecz firmy SAPI PV Sp. z o.o., ul. Narwicka 10A, 25-219 Kielce.


Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00-16.00, środa w godzinach 8.00-17.00 oraz piątek w godzinach 8.00-15.00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Łochowa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.Z up. Burmistrza
mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

  1. SAPI PV Sp. z o.o., ELFORMA Sp.z o.o.,
  2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
  3. a/a.

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie, tablica ogłoszeń w miejscowości Pogorzelec.
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/.

Powiadom znajomego