Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownictwo

Burmistrz ŁochowaRobert Mirosław Gołaszewski

Godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Łochów:

19 9233 0001 0000 0127 2000 0040
konto podstawowe

65 9233 0001 0000 0127 2000 0570
e-podatki (od osób fizyczn.: rolny, leśny i od nieruchomości)
 
18 9233 0001 0000 0127 2000 0640
opł. za odpady komunalne:

74 9233 0001 0000 0127 2000 0020
depozyty (wadia):

Tablica ogłoszeń

Zawieszenie funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów do 26 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia...

Obwieszczenie WGKI.6220.1.1.2020.KN

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Obwieszczenie WGKI.6220.1.2020.KN

Łochów, 12.05.2020 r. WGKI.6220.1.2020.KN OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 9, 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu...

Praca

stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

stanowisko Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

miejsce pracy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego

stanowisko Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie

miejsce pracy Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza ul. 1 Maja 24, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

stanowisko: Specjalista ds. księgowości CUW w Łochowie

stanowisko Specjalista ds. księgowości CUW w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

stanowisko: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

stanowisko Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.1.6.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku

zamówienie na Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2020 roku

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.2.17.2020

zamawiający Urzędu Miejskiego w Łochowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

zamówienie na: Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu

zamówienie na Zakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.1.5.2020

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena powyżej 30 000 euro a poniżej kwoty 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

zamówienie na: Wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego w gminie Łochów w ramach funduszu sołeckiego

zamówienie na Wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego w gminie Łochów w ramach funduszu sołeckiego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.2.16.2020

zamawiający Urzędu Miejskiego w Łochowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

zamówienie na: Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Łochów

zamówienie na Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Łochów

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy SIWZ NR 79/2020/N/Łochów

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Supra Brokers S.A. 54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/166/2020

uchwała nr XXII/166/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/165/2020

uchwała nr XXII/165/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/164/2020

uchwała nr XXII/164/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wszystkim grupom przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łochów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/163/2020

uchwała nr XXII/163/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/162/2020

uchwała nr XXII/162/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/161/2020

uchwała nr XXII/161/2020

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2021

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 41/2020

zarządzenie nr 41/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Łochowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2020

zarządzenie nr 39/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie uruchomienia pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 38/2020

zarządzenie nr 38/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 37/2020

zarządzenie nr 37/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 36/2020

zarządzenie nr 36/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miejskim w Łochowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Łochów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2020

zarządzenie nr 35/2020

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za 2019 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij