W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Pracownik Socjalny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Pracownik Socjalny
Miejsce pracy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19.
Status w trakcie rozstrzygania
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie
ogłasza nabór na stanowisko pracy - Pracownik socjalny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku braku obywatelstwa polskiego- posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
  1. Wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 i ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj:

       - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

       - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

       - dyplom ukończenia studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej lub

       - dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub

       - dyplom studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej  studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres.
 2. Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 4. Prawo jazdy kat. B.

Zakres czynności pracownika socjalnego:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. Praca socjalna.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 5. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny” do dnia 19 kwietnia 2022r.  osobiście w godzinach pracy  Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 643 78 40 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy- nabór na pracownika socjalnego”).

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.


Inne informacje:

 1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia
  o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną
  z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
 3. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 4 maja 2022r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, reprezentowany przez Kierownika MGOPS, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07‑130 Łochów, nr tel. (25) 643 78 40, e – mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Cendrowskiego, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512 323 044 lub adresem mail: iod@fus-system.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny.
4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów.

 

Kierownik MGOPS w Łochowie
Mariola Brzezińska

                                                                                 


Załączniki

Ogłoszenie docx, 22 kB
Oświadczenie docx, 14 kB

Powiadom znajomego