W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Opiekun w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Opiekun w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie
Miejsce pracy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19.
Status w trakcie rozstrzygania
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekun
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu na czas określony

KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:

- wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: pielęgniarka dyplomowana, opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, lub

- wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekunki,

- wykształcenie średnie i co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem w opiece nad osobą starszą, chorą i/lub niepełnosprawną.

 1. Obywatelstwo polskie (na stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Umiejętność organizowania pracy w domu chorego.

3. Samodzielność.

4. Prawo jazdy kat. B.

5. Znajomość topografii Gminy Łochów.


III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:

1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne.

2. Czynności gospodarcze.

3. Czynności opiekuńcze.

4. Przygotowywanie podopiecznemu posiłków.

5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.


IV. Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys (CV).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. ukończonych kursach, szkoleniach itp.) i/lub udokumentowanie doświadczenia zawodowego dot. opieki nad osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną.
 7. Oświadczenie  o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę w charakterze opiekunki.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Opiekun” do dnia 30 czerwca 2022r.  osobiście w godzinach pracy  Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 643 78 40 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy- nabór na wolne stanowisko - Opiekun”).

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.


Inne informacje:

 1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
 3. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 4 maja 2022r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, reprezentowany przez Kierownika MGOPS, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07 130 Łochów, nr tel. (25) 643 78 40, e – mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Cendrowskiego, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512 323 044 lub adresem mail: iod@fus-system.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny.

4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i  rzenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.

6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów.

 
Kierownik MGOPS w Łochowie
Mariola Brzezińska

Załączniki

Oświadczenia docx, 14 kB

Powiadom znajomego