W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Opiekun Świetlicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Opiekun Świetlicy
Miejsce pracy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19.
Status w trakcie rozstrzygania
Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun świetlicy

 1. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 30 h/miesiącu
- początek zajęć w świetlicach w dni robocze nie wcześniej jak o godz. 15:00
- wskazane aby zajęcia raz w miesiącu odbywały się w soboty, tu godz. dowolne.

2. Miejsce wykonywania pracy: świetlice w miejscowościach: Barchów, Budziska, Kaliska, Łazy, Łosiewice, Ogrodniki, Łochów i wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku.

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie

4. Wynagrodzenie: w kwocie 55 zł/h brutto będzie płacone w terminie 7 dni
od przedłożenia rachunku przez opiekuna świetlicy.

5. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
1)      obywatelstwo polskie;
2)      niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)      wykształcenie wyższe;
5)      minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi;
6)      nieposzlakowana opinia.

7. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:
1)      wysoka kultura osobista;
2)      komunikatywność;
3)      umiejętności organizacyjne;
4)      umiejętności plastyczne, muzyczne;
5)      umiejętności z zakresu kultury fizycznej i sportu;
6)      kreatywność, samodzielność;
7)      koncepcja pracy na stanowisku Opiekuna świetlicy.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      opracowanie rocznych planów pracy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej;
2)      prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)      opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą, wsparcie edukacyjne, upowszechnianie zachowań pozytywnych, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci;
4)      prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy, w tym m.in.: wykazu przepracowanych godzin sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających
ze świetlicy;
5)      dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pracy.

8. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby związane z ogłoszeniem
9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin składania dokumentów: 30.06.2022 r. do  godz. 16:00.
 2. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie (pok. 19), Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko opiekun świetlicy”. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia,
  a następnie po upływie 7 dni będzie można je odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
 10. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:
 1. Ocena formalna złożonych dokumentów.  Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym
  w Zarządzeniu  Nr 115/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
 3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim
  w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie
  1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.      
 4. Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej bez podania przyczyny.
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego