W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Samodzielny referent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie został rozstrzygnięty. Kandydaci nie spełnili wymogów formalnych w zakresie przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów
Szczegóły
Stanowisko Samodzielny referent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19
Status rozstrzygnięte
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielny referent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

2. Określenie stanowiska: Samodzielny referent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3.Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,

c)   niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ,

e) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z administracją, naukami         o rodzinie, polityką społeczną, praca socjalną, pedagogiką,
f)    nieposzlakowana opinia.4. Wymagania dodatkowe:

 

a)          znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,

b)           znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,

c)          znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

d)         znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

e)          znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,

f)           predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, zdecydowanie, łatwość przyswajania  wiedzy, wysoka kultura osobista, odporność na stres,

g)          umiejętność pracy pod presją czasu,

h)          komunikatywność,

i)            prawo jazdy kat. B.

 

5. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

a)        podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

b)        inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

c)        prowadzenie całości dokumentacji związanej z działalnością gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, grup roboczych,

d)       koordynowanie i monitoring działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz organizowanie pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych,

e)        monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą domową,

f)         prowadzenie dokumentacji „Niebieskich Kart”,

g)        koordynowanie pracy specjalistów (psychologa, terapeuty ds. uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), w tym m.in. umawianie klientów do punktu konsultacyjnego,

h)        współpraca z kuratorami sądowymi i pedagogami szkolnymi, Policją, PCPR i innymi instytucjami zajmującymi się przemocą domową, 

i)          udział w rozprawach sądowych dotyczących Niebieskich Kart,

j)          dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkańców, efektów realizowanych programu, diagnoz społecznych w związku ze zjawiskiem przemocy domowej,

k)        opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej, jak również wymaganych przepisami sprawozdań z jego realizacji i innych działań podejmowanych, w tym zakresie,

l)          przygotowanie projektów uchwał dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

m)      koordynowanie pracy asystentów rodziny w tym: prowadzenie rejestru pracy asystentów rodziny, sprawozdawczość, monitoring sytuacji w rodzinach biologicznych objętych pomocą asystentów rodziny,

n)        weryfikacja wydatków związanych z odpłatnością za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
o)        prowadzenie ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

p)        prowadzenie rejestru osób umieszczonych w dps, weryfikacji wydatków związanych z odpłatnością za pobyt w ww. instytucjach oraz rejestru wydanych decyzji,

q)        sporządzanie projektów decyzji odpłatnościowych i wygaszających oraz umów z osobami uprawnionymi do alimentacji.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


a)        praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)        praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)        wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, telefon,

d)       fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, bezpośredni       kontakt z interesantami, narażenie na stres,

e)        uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej,

f)         inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

8.  Wymagane dokumenty:

a)        życiorys (CV),

b)        list motywacyjny,

c)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)       kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

e)        kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

f)         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

g)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)        oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)          oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

j)          klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

k)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

9. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie” do dnia 7 listopada 2022r. do godz. 16:00 osobiście w godzinach pracy  Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. 19. (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia lub wpływu oferty).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 643 78 40 lub pisząc na adres e- mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy - nabór na samodzielnego referenta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”).

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.


10. Inne informacje:

a)        Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

b)        Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną
z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.

c)        Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 26 listopada 2022 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

d)       Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

e)        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.


11. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla         kandydatów do pracy.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 643 78 40, e – mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.


a)      Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.

b)      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).

c)      Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d)     Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,

e)      Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych,
np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.

f)       Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.

g)      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

h)      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

i)        Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.                                       

 

                          

 

 
        Kierownik MGOPS w Łochowie
     
Mariola Brzezińska


Załączniki

Oświadczenia docx, 17 kB

Powiadom znajomego