W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 163/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania, wynajmu oraz wysokości opłat za udostępnienie świetlic oraz innych obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Łochów
zmienione przez 3/2023, 26/2024, 37/2024
ZARZĄDZENIE NR 163/2022
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania, wynajmu oraz wysokości opłat za udostępnienie
świetlic oraz innych obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z § 2 ust. 7 i 8 oraz § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr LII/361/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7417) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki brutto czynszu najmu nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, dla następujących nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łochów:

1) Świetlica wiejska w Barchowie 81;
2) Świetlica wiejska w Kalinowcu 21;
3) Świetlica wiejska w Kaliskach 22a;
4) Świetlica wiejska w Łazach 142;
5) Świetlica wiejska w Matałach 41;
6) Świetlica wiejska w Ogrodnikach 59;
7) Świetlica wiejska w Łosiewicach 61.

2. Ustala się stawkę czynszu za najem Sali Konferencyjnej znajdującej się w budynku Dworca w Łochowie (zwanej dalej: Salą): 400,00 zł brutto za 1 dzień wynajmu i 200,00 zł brutto za najem do 4 godzin.
3. Najem, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 będzie realizowany w terminach i na zasadach określonych w zawieranej każdorazowo umowie najmu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest użyczenie obiektu, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Każdorazowo decyzja będzie podejmowana na podstawie indywidualnych okoliczności.

§ 2. 1. W czynsz najmu zalicza się dostęp do pomieszczeń świetlicy oraz ich wyposażenia, jak również nieruchomości, na której usytuowana jest świetlica, w zakresie określonym umową najmu.
2. Do czynszu, o którym mowa w § 1 ust. 1 dolicza się koszty zużycia mediów w wysokości określonej na podstawie odczytu liczników, wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik do umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Celem zabezpieczenia mienia znajdującego się w świetlicach za każdorazowy najem pobiera się kaucję zwrotną.
4. Wysokość stawki, o której mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 ustala się w wysokościach wskazanych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 3 zostaje zawarta na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Łochowie. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Bieżące zarządzanie świetlicami, o których mowa w § 1 ust. 1 należy do Opiekuna Świetlicy, z którym zawierana jest odrębna umowa. Za organizację najmu Sali, o której mowa w § 1 ust. 2 odpowiada wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Łochowie.
2. Opiekun świetlicy przed objęciem funkcji zapoznaje się z Regulaminem korzystania ze świetlic w Gminie Łochów i podpisuje wykaz wyposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Klucze do świetlicy są w posiadaniu Opiekuna Świetlicy oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie.
4. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:
1) utrzymywanie stałego kontaktu w zakresie funkcjonowania świetlicy z Urzędem Miejskim w Łochowie;
2) dbanie o świetlicę oraz znajdujące się w niej wyposażenie i przyległy do niej teren;
3) zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Łochowie wniosków o najem oraz prowadzenie harmonogramu udostępniania świetlicy w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Łochowie;
4) zgłaszanie Urzędowi Miejskiemu w Łochowie awarii.
5. Opiekun Świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone wyposażenie świetlicy.
6. Opiekun Świetlicy wydaje klucze po przedstawieniu przez najemcę podpisanej umowy najmu lub użyczenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łochów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego