W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 65/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Łochów
uchyla/traci moc 166/2022,
ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące
własność Gminy Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11a ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r., poz. 609), art. 11 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVII/254/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łochów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 4109), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się minimalne stawki czynszu netto za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łochów na cele rolnicze i nierolnicze zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Jeżeli stawki czynszu określone w w/w załączniku będą niższe niż 100 zł, pobiera się czynsz w wysokości 100 zł.

§ 2. Stawki czynszu określone w załączniku stosuje się jako stawki wywoławcze w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym.

§ 3. Ustalone stawki czynszu dzierżawnego są stawkami netto i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony według stawek wynikających z obowiązkowych w tym zakresie przepisów.

§ 4. 1. Stawki czynszu dzierżawnego określone w załączniku do niniejszego zarządzenia obowiązują do wszystkich umów dzierżaw. W przypadku przedłużenia umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą stawka czynszu dzierżawy nie może być niższa niż dotychczas.
2. Dzierżawca 30 dni przed zakończeniem umowy dzierżawy zobowiązany jest do złożenia stosownego podania wyrażającego chęć kontynuacji umowy. W przeciwnym wypadku po upływie terminu obowiązywania umowy dzierżawy zobowiązany jest oddać wydzierżawianą nieruchomość i spisać protokół zdawczo-odbiorczy. Korzystanie z wydzierżawianej nieruchomości pomimo zakończenia umowy będzie tożsame z obciążeniem dzierżawcy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości według stawki zawartej w niniejszym zarządzeniu.

§ 5. Obliczony na podstawie stawek określonych w niniejszym zarządzeniu miesięczny lub roczny czynsz dzierżawy zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

§ 6. Ustala się wysokość odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości lub po upływie terminu obowiązującej umowy stanowiącej własność Gminy Łochów w wysokości 200 % stawki czynszu dzierżawnego ustalonego niniejszym zarządzeniem.

§ 7. 1. Dzienna stawka czynszu dzierżawnego płatna jest w terminie określonym w umowie.
2. Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca trwania dzierżawy za miesiąc bieżący lub w terminie określonym w umowie.
3. Roczna stawka czynszu dzierżawnego płatna jest do 15 marca każdego roku kalendarzowego. Pierwszy roczny czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym i płatny jest jednorazowo w terminie określonym w umowie. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz może być określany w trybie negocjacji pomiędzy stronami w wysokości niższej niż wynikająca z regulacji opisanych w załączniku do niniejszego Zarządzenia, a zwłaszcza w przypadku wydzierżawienia gruntu organizacjom społecznym na prowadzenie działalności statutowej w zakresie sportu i rekreacji, działalności oświatowej i kulturalnej.

§ 9. Wysokość czynszu dzierżawnego określona w kwocie netto podlega rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany komunikatorem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 15 stycznia.

§ 10. W przypadku deflacji czynsz pozostawia się na niezmienionym poziomie.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Łochowa z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Łochów opublikowane 16 grudnia 2022 r. pod nr 13975.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego